Multicurae

LOGOPEDIE

Ons team van logopedisten werkt nauw samen met elkaar en met andere disciplines om jou en je kind zo goed mogelijk te begeleiden en vooruit te helpen.

Een leerprobleem is een achterstand op vlak van lezen, schrijven of rekenen die vaak met extra ondersteuning en bijsturing verholpen kan worden.

Een leerstoornis is vaak meer persistent. We spreken van een leerstoornis wanneer er na zes maanden logopedie weinig tot geen vooruitgang is geboekt. We spreken dan van dyslexie, dysorthografie of dyscalculie. Naast de extra ondersteuning en
bijsturing werken we ook compenserend. Dit betekent dat er rekening houdend met de capaciteiten en mogelijkheden van het kind hulpmiddelen gebruikt kunnen worden.

Wij werken hierbij steeds nauw samen met de school.

Het niet of verkeerd uitspreken van één of meerdere klanken ten gevolge van een functionele of organische oorzaak.

Een afwijkend slikpatroon, duim- of vingerzuigen, tongpersen, habitueel mondademen, etc. kunnen op langere termijn problemen veroorzaken op articulatorisch vlak. Hierbij wordt vaak samengewerkt met de tandarts of orthodontist.

Om regionale invloeden bij volwassenen weg te werken, kan u ook beroep doen op een logopedist.

Een primaire taalstoornis is een vertraagde of afwijkende taalontwikkeling. Dit kan de taalinhoud (woordenschat), taalvorm (vervoegingen en verbuigingen) en het taalgebruik beïnvloeden.

Een secundaire taalstoornis is een vertraagde taalontwikkeling binnen een ruimer probleem vb. handicap

Zowel kinderen als volwassenen kunnen stotteren. Dit betekent dat ze woorden of klanken herhalen, verlengen of dat ze blokkeren in een woord.

Wanneer iemand snel en onverstaanbaar spreekt, is er vaak sprake van broddelen.

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord is.

Dysartrie is een spraakstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel waarbij er problemen zijn met het spreken. De spieren die instaan voor de spraak werken niet goed meer, waardoor de spraakverstaanbaarheid verminderd is.

Dysfagie of slikstoornissen ontstaan ten gevolge van een combinatie van stoornissen in de slikspieren, een verminderde gevoeligheid en/of een afname van reflexen. Verslikken is mogelijk wanneer het voedsel of drinken in de luchtpijp terecht
komt.

Verbale apraxie is een probleem in het plannen van de handelingen die nodig zijn om te spreken. De persoon kan de handeling vaak wel nog spontaan uitvoeren, maar ondervindt problemen als dezelfde handeling op vraag moet uitgevoerd worden.
Zowel mond-, tong- en gelaatsbewegingen kunnen hierdoor moeilijk zijn waardoor de spraakverstaanbaarheid verminderd is.

Als gevolg van een operatie of bestraling in de mond- of keelholte kunnen er problemen optreden bij het slikken, het spreken of het stemgeven.

Bij problemen met het slikken kan het slikmechanisme soms zodanig zijn aangetast dat normaal eten en drinken niet meer mogelijk is. Met behulp van speciale oefeningen kan het slikmechanisme worden geoptimaliseerd.

Bij problemen met het spreken kan door de ingreep of bestraling de tong en/of het gehemelte voor moeilijkheden zorgen tijdens het vormen van klanken waardoor het articulatievermogen en de spraakverstaanbaarheid van de patiënt ernstig is aangetast. Met behulp van specifieke articulatie-oefeningen kan de verstaanbaarheid verbeteren.

Bij problemen met het stemgeven kan de stemkwaliteit (tijdelijk) slechter zijn. Het volume, de toonhoogte en/of de klank van de stem kan veranderen, waardoor het moeilijk wordt om verstaanbaar te spreken.

Er wordt steeds gestart met een anamnesegesprek en een gericht onderzoek om de problemen in kaart te brengen. Tijdens dit gesprek brengen we je ook op de hoogte van een aantal praktische zaken zoals de tarieven en de terugbetaling. Wij zijn geconventioneerde logopedisten. Dit betekent dat de tarieven en terugbetalingstarieven wettelijk zijn vastgelegd. Indien logopedische therapie aangewezen blijkt en u hiermee akkoord gaat, kan de therapie opgestart worden.
 
Taal-, articulatie- en leerstoornissen kunnen ook op school behandeld worden, mits toestemming van het CLB en de directie. Bij neurologische problematieken zijn huisbezoeken zeker mogelijk.

Sinds januari 2018 zijn de volgende tarieven vastgelegd: